ล่องแก่ง- ทีลอซู (รับแม่สอด 2 วัน 2 คืน)เดินทางโดยเครื่องบิน

 • ล่องแก่งทีลอซู (รับแม่สอด 2 วัน 2 คืน)
 • วันที่ 1
 • 10.30 น. รถรอรับที่สนามบิน แวะทานอาหารกลางวัน(1) เสร็จแล้วแวะไหว้พระที่วัดไทยวัฒนาราม ศิลปะพม่า
 • 15.00น. แวะชมน้ำตกพาเจริญ  เป็นน้ำตกที่มีหินเรียงรายกลางสายน้ำสูง 97 ชั้น ก่อนเดินทางสู่อำเภออุ้มผาง
 • 18.00 น. ถึงอุ้มผาง คันทรี่ ฮัท    เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19.00น. รับประทานอาหารเย็น (2) พร้อมชมการแสดงของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง
 • วันที่ 2
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3)
 • 08.30น. เตรียมตัวใส่ชูชีพ ฟังคำบรรยายการล่องแพ จากนั้นเริ่มล่องแพ ณ ท่าแพวังหลวง ไปตามกระแสน้ำที่ใสเย็น ไหลไป  
 •                ตามลำห้วยแม่กลอง
 •                ผ่านแนว  ป่าอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทำให้สนุกสนานกับการล่องแก่ง ผ่านน้ำตกสายฝนชาวกะเหรี่ยง
 •                เรียกกันว่าน้ำตกทีลอจ่อ
 •                อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยมอส เฟิร์นก้านดำ  ถึง น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน ซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ แก่งตะโค๊ะบิ       
 • 12.00น.   ถึงผาเลือด ขึ้นจากเรือ รับประทานอาหารกลางวัน(4) เปลี่ยนอิริยาบถนั่งรถไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จากนั้น
 •                 เดินเท้าไป
 •                น้ำตกทีลอซู       ลัดเลาะไปตามทางริมน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่  มีนกและผีเสื้อนานาชนิดให้ชม  ระยะทางประมาณ 1.5
 •                 กม. ถึงน้ำตกทีลอซู 
 •                 น้ำตก  ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สูงประมาณ200 เมตร กว้างราว 300 เมตร น้ำตกไหล  จากห้วยกล้อทอ ด้วย
 •                 ความสูงของหน้าผา
 •                 และความแรงของกระแสน้ำตกจากที่สูง ทำให้มีละอองน้ำกระจายไปทั่วบริเวณ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ รุ้งกินน้ำ  และ
 •                 มีมอส เฟิร์นก้านดำอยู่เป็นจำนวนมาก
 • 15.30น. เดินทางกลับ ระหว่างทางแวะชมถ้ำตะโค๊ะบิ เป็นถ้ำหินงอก หินย้อย เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงค้างคาว แต่ก่อน
 •               เคยเป็นที่หลบซ่อนตัวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นถ้ำที่โล่งกว้างอากาศเย็นสบาย  แวะช้อปปิ้ง                สินค้าพื้นเมืองที่บ้านครูซัน / ร้านชีวาดอย เดินชมวิถีชีวิตชาวอุ้มผาง เดินทางกลับรีสอร์ท
 • 18.00น. ถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น(5) พักผ่อนตามอัธยาศัย /กิจกรรมสันทนาการ /คาราโอเกะ                         
 • วันที่ 3
 • 05.00น. ตื่นแต่เช้าตรู่ รับบรรยากาศเย็นสบาย ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด
 • 07.00น. เดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเช้า (6)
 • 08.30น. เก็บสัมภาระ เตรียมเดินทางกลับ ก่อนกลับแวะทำกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
 • 10.00น. เดินทางกลับแม่สอด แวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่อำเภอแม่สอด (7)
 • 13.30น. จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ตลาดริมเมย ตลาดชายแดนไทย-พม่า เช่น พลอย กุ้งแห้ง เห็ดหอม 
 • 16.30น. รถส่งที่สนามบินแม่สอด เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 •  
 • อัตราค่าบริการ   เดินทางโดยรถสองแถว   ราคาท่านละ  3,400 บาท (จุได้ 10 ที่นั่ง /คัน)
 •                    เดินทางโดยรถตู้          ราคาท่านละ  3,700 บาท (จุได้ 10 ที่นั่ง /คัน)
 •  
 • อัตรานี้รวม       –        ค่าที่พัก 2 คืน / อาหาร  7 มื้อ
 •                    –        ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 •                    –        รถรับ-ส่งสนามบินแม่สอด-อุ้มผาง
 •                    –        ไกด์ท้องถิ่น และ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม                                
 •                    –         ประกันอุบัติเหตุวงเงิน   1,000,000   บาท
 •                    –         ค่ารักษาพยาบาลคนละ     10,000  บาท
 •  
 • หากท่านพร้อมที่จะเดินทางไปกับเรา
 • โปรดชำระเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 • โอนเงินเข้าบัญชี อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท  ธนาคารไทยพานิชย์
 • เลขที่บัญชี 328-219750-8  สาขาเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ  บัญชีออมทรัพย์
 • เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับส่งรายชื่อ – สกุล อายุ สมาชิกผู้ร่วมเดินทางมาที่  umphangcountry@gmail.com

สัมผัสธรรมชาติ สัมผัส อุ้มผางคันทรีฮัท

ช่างงามแท้ ทีลอซู